Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Psycholog

Kategoria: Pomoc specjalistów
Opublikowano: środa, 06 luty 2019
Marta Knaź-Nowak

Psycholog oraz pedagog w naszym przedszkolu ma możliwość obserwacji dzieci podczas ich codziennych czynności. Widzi jak dziecko bawi się z rówieśnikami, jak odnajduje się w grupie, jak radzi sobie z trudnościami, ze stresem, co robi w sytuacjach konfliktowych.

Widzi dziecko w trakcie najprostszych czynności samoobsługowych, gdy ubiera się, je, gdy czegoś nie potrafi i jak sobie z tym radzi.


Jeśli psycholog lub pedagog zauważy,że dziecko z czymś sobie nie radzi, to rozmawia o tym z wychowawcą i wspólnie ustalają jak pomóc dziecku.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, wspieranie nauczycieli i innych specjalistów

Logopeda

Kategoria: Pomoc specjalistów
Opublikowano: piątek, 02 marzec 2018
Marta Knaź-Nowak

     Logopeda organizuje indywidualną terapię logopedyczną,

podczas której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.

 

 

 

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania  zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie działań rodziców i nauczycieli

 

Fizjoterapeuta

Kategoria: Pomoc specjalistów
Opublikowano: piątek, 02 marzec 2018
Marta Knaź-Nowak